1. Home /
  2. Profielschets

Profielschets

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (“AK”) heeft de hierna volgende profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met het doel van het AK en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. De profielschets is opgesteld op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten van het AK.

Deze profielschets is opgesteld en ondertekend door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK d.d. 16 april 2012.

Deel op  

Uitgangspunten

Het AK onderschrijft de best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code ter zake van de certificering van aandelen. Ten aanzien van de uitoefening van zijn stemrecht is het uitgangspunt van het AK het behartigen van de belangen van de houders van certificaten KAS BANK, mede met het oog op de belangen van de vennootschap zelf, de met haar verbonden onderneming en alle overige bij de vennootschap betrokkenen en op zodanige wijze dat al deze belangen zo goed mogelijk worden meegewogen en gewaarborgd. Het bestuur van het AK heeft unaniem als uitgangspunt uitgesproken dat het bestuur gehouden is in onafhankelijkheid het doel van het AK te dienen. 

Voor de vennootschap is de certificering van aandelen een middel om te voorkomen dat door absenteïsme in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een (toevallige) meerderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet. Het is derhalve een middel om de continuïteit in de besluitvorming in de AvA te waarborgen zodat er altijd sprake kan zijn van een volwaardige vergadering waarin niet een toevallige meerderheid van stemmen kan ontstaan. 

De statuten en administratievoorwaarden van het AK, waarin deze uitgangspunten zijn vastgesteld, zijn voor het laatst gewijzigd op 30 september 2011.

Taak van het bestuur

Het bestuur van het AK heeft als belangrijkste taak uitvoering te geven aan het doel van het AK. Dit is het administreren en beheren van gewone aandelen van de vennootschap, het uitgeven van royeerbare certificaten en het uitoefenen van stemrecht c.q. het verlenen van stemvolmacht aan certificaathouders. Bij het uitoefenen van het stemrecht dient het AK conform haar statuten de belangen van certificaathouders, de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle overige bij de vennootschap betrokkenen te behartigen. 

Het AK verleent automatisch aan certificaathouders die de AvA bezoeken, onbeperkt en onvoorwaardelijk stemvolmacht om in die vergadering te stemmen. Certificaathouders kunnen ook een bindende steminstructie aan het AK geven.

Omvang en samenstelling van het bestuur

Het bestuur van het AK bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de bestuurders dient voldaan te worden aan de eisen die terzake worden gesteld in de statuten van het AK.

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van het AK. Het bestuur voert overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur over de te (her)benoemen kandidaat en kan certificaathouders uitnodigen om een aanbeveling voor een benoeming van een bestuurder te doen. Een bestuurslid wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd en is terstond herbenoembaar. Een bestuurslid kan maximaal 12 jaar zitting hebben in het bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. Voor de bestuursleden geldt een rooster van aftreden. 

Het bestuur dient het vertrouwen van de certificaathouders te hebben en opereert onafhankelijk van de vennootschap. In het bestuur hebben geen (voormalige) bestuurders, commissarissen of werknemers van de vennootschap zitting.

Profiel van de bestuursleden

De bestuursleden moeten bereid zijn de doelstelling van het AK onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van het AK te dienen. Zij moeten financieel/economisch zijn geschoold en de doelstellingen van KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening onderschrijven. Gegeven de bijzondere aard en specifieke activiteiten van de onderneming dienen de bestuursleden aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond te hebben op een of meer van de navolgende gebieden:

  • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK
  • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid
  • wholesale cliëntenbestand
  • human resources en sociale verhoudingen.

Deze profielschets geldt zowel bij benoemingen als herbenoemingen van bestuursleden. 

Amsterdam, 16 april 2012
Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK